Privacy

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring – Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk VZW met maatschappelijke zetel te Amerikalei 164, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het nummer 0471.430.095 (“Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk”)

1. Algemeen

 1. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is een VZW met maatschappelijke zetel te Amerikalei 164 bus 1, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het nummer 0471.430.095 (“Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk”)
 2. De toegang tot en/of het gebruik van de website (http://www.vrijwilligerswerk.be) en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en de via daarmee verleende diensten (“Website”) impliceert dat jij als bezoeker/gebruiker:
   1. je volledig bewust en geïnformeerd verklaart met alle voorwaarden en beperkingen zoals hierin vermeld en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud accepteert;
   2. jouw ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verleent om jouw persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in deze privacy-verklaring en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacy-wet”).
 3. Deze privacy-verklaring kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

 1. In het kader van haar relaties met informatievragers en bezoekers/gebruikers van de Website, kan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk persoonsgegevens verwerken die tijdens jouw bezoek als bezoeker/gebruiker aan de Website, in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy-wet, worden verstrekt.
 2. Deze privacy-verklaring geldt voor alle pagina’s van de Website. Deze privacy-verklaring is echter niet van toepassing op pagina’s van websites van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen of van waaruit naar de Website wordt verwezen en waarop een andere privacy-verklaring van toepassing kan zijn.

3. Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 1. Op de Website kunnen of moeten bepaalde velden worden ingevuld, om zo het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de nodige inlichtingen te verschaffen om het gebruik van de Website als zoekertjesplatform toe te laten, waaronder het e-mailadres, de voornaam, familienaam, bedrijfsnaam, gebruikersnaam, website, adres, telefoonnummer, hyperlink naar social medium platform (facebook, enz.), afbeeldingen, berichten, in om het even welke vorm ook, die de bezoeker/gebruiker heeft geplaatst of uitgewisseld op of via de Website (zoals maar niet beperkt tot bv. beschrijving, zoekcriteria in zoekertjes enz.).
   1. De bezoeker/gebruiker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker/gebruiker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker/gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de Website.
   2. Door registratie op de Website en de invulling van de velden waarin bovenvermelde persoonsgegevens worden gevraagd, zijn deze automatisch toegankelijk voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verzamelt, gebruikt en verwerkt deze gegevens, om:
   3. de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, via de Website te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers daarvan en kortom om de Website in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;
   4. zijn/haar behoeften te begrijpen en op basis daarvan de Website en het aanbod daarop te verbeteren en hem/haar vragen te stellen over de Website of vrijwilligerstopics;
   5. deze aan te wenden voor directe marketingdoeleinden;
   6. de bezoeker/gebruiker verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen van de Website en de werking van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk;
   7. de bezoeker/gebruiker updates, nieuwsbrieven, marketingmateriaal en andere informatie die nuttig zouden kunnen zijn te bezorgen;
   8. de bezoeker/gebruiker eventueel vragen te stellen en te beantwoorden over diensten en activiteiten;
   9. zoekopdrachten te kunnen uitvoeren
   10. om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.
 2. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de Website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft.
 3. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zal de hierboven vermelde gegevens opslaan voor de periode dat het profiel of de berichten van de bezoeker/gebruiker zichtbaar zijn daarop tot 3 maanden na het verwijderen van het profiel door de bezoeker/gebruiker, wat op elk ogenblik mogelijk is.

4. Verzet-, inzage-, correctie-, en informatierecht

 1. Zoals hierboven vermeld, kan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de persoonsgegevens van een bezoeker/gebruiker aanwenden voor directe marketingdoeleinden om hem/haar over de aanbiedingen, producten en diensten op de Website te informeren en hem/haar eventueel daarover vragen te stellen. Je beschikt als bezoeker/gebruiker over een wettelijk en kosteloos recht om je hiertegen te verzetten. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - Amerikalei 164, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het nummer 0471.430.095 of via e-mail: info@vrijwilligerswerk.be; of via de rubriek “Contact” op de Website.
 2. Je beschikt als bezoeker/gebruiker ook over een wettelijk en kosteloos recht op inzage en eventuele correctie of schrapping van jouw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je hiervoor een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten tot Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - Amerikalei 164, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het nummer 0471.430.095 of via e-mail: info@vrijwilligerswerk.be; of via de rubriek “Contact” op de Website.
 3. Wanneer je nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je ook schriftelijk contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk - Amerikalei 164, 2000 Antwerpen, ingeschreven onder het nummer 0471.430.095 of via e-mail: info@vrijwilligerswerk.be; of via de rubriek “Contact” op de Website.

5. Beveiliging

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens als bezoeker/gebruiker van de Website te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar zijn medewerkers toe. De door jou via de Website bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van Website in België. Je erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan worden verhaald.

Cookies

Cookies kunnen in sommige onderdelen van de Website worden gebruikt om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van de Website door de bezoekers/gebruikers en hun voorkeuren en om de Website op basis daarvan te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/gebruiker voor zover dit noodzakelijk is voor de optimale werking van de Website. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zal geen cookies gebruiken om het surfgedrag van de bezoeker/gebruiker op andere websites na te gaan.

Deze cookies zijn kleine tekstbestandjes die een webserver, die door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt gebruikt, naar jouw browser stuurt wanneer je de Website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen van jouw browser worden de cookies opgeslagen of geweigerd. Als deze worden opgeslagen, kan de webserver van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk jouw computer herkennen. Als je later de Website opnieuw bezoekt en bij het oproepen van functies een wachtwoord wordt vereist, kan met een cookie worden vermeden dat je je gegevens opnieuw moet invoeren. Cookies vormen in principe geen risico voor jouw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's. Als je cookies wenst te blokkeren, is het mogelijk dat je bepaalde applicaties niet kan gebruiken. Je kan cookies als volgt blokkeren:

   1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-...
   2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...
   3. Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uit...
   4. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, is het mogelijk dat je als gebruiker geen toegang heeft tot de Website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Door jezelf toegang te verschaffen tot de Website, ga je als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als bezoeker/gebruiker en Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in verband met deze Website, inclusief de privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst het Belgische recht.
 2. Elk geschil in verband met deze Website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.