Het Leeuwenwelp, Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg

Roerdomplei 12 12
2950 Kapellen
036669608
info@leeuwenwelp.be
www.leeuwenwelp.be

Koepelorganisatie: /

Locatie Het Leeuwenwelp, Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg

Over Het Leeuwenwelp, Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg

In 1968 startten we het gezinsvervangend tehuis “Leeuwenwelp“. Eind 2007 zijn we overgeschakeld naar een begeleidingstehuis. Dit gaf ons de mogelijkheid om kinderen en hun ouders, om gelijk welke reden, hulp en ondersteuning te bieden op zowel korte, als lange termijn. Sinds 2014 zijn we erkend als Organisatie Bijzondere Jeugdzorg.

Onze organisatie wordt door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd. Om elke unieke situatie van elk kind en zijn/haar context goed en efficiënt te kunnen begeleiden en ondersteunen, hebben we gekozen om het aantal kinderen te beperken. Momenteel hebben we een capaciteit van 14 verblijfsmodules, 14 contextbegeleidingsmodules en 1 module contextbegeleiding autonoom wonen.

Wij bieden kinderen een tijdelijke opvang, waarin wij hen en hun context zo goed mogelijk voorbereiden op een terugkeer naar hun oorspronkelijke leefomgeving. De directeur en het personeel zorgen ervoor dat alles in goede banen loopt.

Leeuwenwelp heeft als missie om op elke vraag naar hulpverlening in te gaan en om ze met respect te beantwoorden.

We willen in alle openheid en samen met allen die met de minderjarigen begaan zijn, vraag gestuurd, oplossings- en productgericht werken.

Wij geloven dat elke hulpvraag ontwikkelingskansen biedt en we geloven in groeimogelijkheden.We werken met een vast team van begeleiders, dat met respect voor de eigenheid van elke minderjarige handelt.

We engageren ons voor een goede samenwerking tussen de minderjarige, de context , de begeleiding en de verwijzers. De wensen, voorstellen, vragen en verwachtingen van alle betrokkenen worden ernstig genomen.We zien die samenwerking als een voorwaarde, om te komen tot een oplossingsgericht hulpverleningstraject dat door allen wordt gedragen.

We evalueren het uitgewerkte hulpverleningstraject minstens om de 6 maanden en sturen het bij waar nodig. Indien we merken dat we onvoldoende in de behoeften van een kind en/of zijn context kunnen voorzien, zoeken we naar samenwerking met derden, bv. voor psychologische ondersteuning van de jongere, schuldbemiddeling ouders,….

Het uiteindelijke doel van onze werkingis om een positieve terugkeer van de minderjarigen naar het thuismilieu mogelijk te maken.Bij het beëindigen van het verblijf kan, al naargelang de vraag, verder contextbegeleiding worden geboden.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.