Eurokruis Vlaanderen

Kasteelstraat 56 bus 3
9620 Zottegem
09 352 01 41
info@eurokruis.be
www.ambu-life.be

Locatie Eurokruis Vlaanderen

Over Eurokruis Vlaanderen

AMBULIFE vzw is een medische organisatie met als bestuur een dynamisch team die weten wat ze willen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet weten waar we mee bezig zijn...

Iedereen binnen onze vereniging, zowel bestuurders, vrijwilligers als medewerkers staat achter de visie van onze organisatie. Met onze vereniging werken wij onder de visie:

“Professionele, adequate, snelle en goed uitgebouwde hulpverlening bieden waar enkel en alleen onze vrijwilligers, medewerkers en zorgvragers centraal staan. (Medische) hulpverlening dient geboden te worden steeds vanuit menselijk oogpunt.”

AMBULIFE als organisatie draagt de kwaliteit van de verstrekte zorg hoog in het vaandel. Het directiecomité van onze organisatie maakt op uitdrukkelijke vraag van de Raad van Bestuur van het zorgbeleid DE EERSTE PRIORITEIT binnen onze organisatie. De benoeming van een algemeen zorgcoördinator binnen het directiecomité is daar een voorbeeld van. De zorgcoördinator staat aan het hoofd van onze centrale medische diensten en ziet toe op de kwaliteit van de verstrekte zorgen. Ook de Raad van Bestuur wil op het zorgbeleid binnen onze vereniging haar stempel drukken in de vorm van een zorgcharter dat werd opgemaakt. Het zorgcharter geeft een beeld van het zorgbeleid binnen AMBULIFE vzw en dit op korte en middellange termijn.

Onze organisatie is erkend als hulp- en vervoersdienst onder het nummer 0502.517.507 en heeft meerdere overeenkomsten met bedrijven, rust- en herstellingsoorden, revalidatiecentra en huisartsen. AMBULIFE vzw is een nationale organisatie opgesplitst in standplaatsen, steunpunten en lokale afdelingen.

Omdat wij onze patiënten een professionele begeleiding en verzorging willen bieden, zijn al onze ambulanciers vakkundig opgeleid en in het bezit van een geldig brevet EHBO, interventie, ziekenwagenpersoneel, D.G.H. (Dringende Geneeskunde Hulpverlening) en/of Badge 100. Met een sterk team van vrijwilligers staat ons voltallig bestuur steeds tot uwer beschikking! Ons team bestaat uit een aantal sterk gemotiveerde mensen die allemaal vrijwillig instaan voor de goede verzorging van onze patiënten.


De kern en de kracht van onze organisatie is vastgelegd in zes basisbeginselen. AmbuLife als organisatie werkt ten allen tijde volgens deze beginselverklaring. Alleen zo kan onze organisatie de waardering en het respect genieten van eenieder!

Op de Raad van Bestuur van 11 mei 2013 werden onze beginselen officieel bekrachtigd. Onze ze basisbeginselen zijn:


Menselijkheid

Ambulife vzw stelt dat menselijkheid de drijfveer van alle handelen moet zijn binnen de organisatie. Ambulife vzw wil zoveel mogelijk leed voorkomen en verlichten. Een uitstekende zorg waarbij het slachtoffer centraal staat, daar moet steeds van uitgegaan worden bij alle handelen binnen Ambulife vzw.

Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van iedereen te beschermen. Ambulife vzw streeft ook naar wederzijds respect, begrip, vriendschap en samenwerking met eenieder die tevens deze beginselverklaring onderschrijft.


Onpartijdigheid

Elke actie van Ambulife vzw gebeurt onpartijdig! Onze organisatie is er voor iedereen, en dit zonder onderscheid. Raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse, nationaliteit of seksuele geaardheid, spelen voor Ambulife vzw geen enkele rol. Wij gaan enkel uit vanuit bestaande noden van mensen. De dringendste gevallen krijgen voorrang!


Neutraliteit

Ambulife vzw stelt zich onder elke omstandigheid neutraal op! Enkel door neutraal te blijven, kunnen we het vertrouwen en het respect van eenieder afdwingen.

De organisatie mengt haar niet in debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn. De organisatie kiest ook geen partij tijdens eventuele conflicten.


Onafhankelijkheid

Op het gebied van medische en psychosociale hulpverlening staat Ambulife vzw de overheden bij in de hulpverlening. Maar we bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes.

We zoeken ook zelf onze (financiële) middelen bij de bevolking, de bedrijven en de overheden. Geen druk of invloed van buitenaf zal onze werking bepalen, zodat we steeds in overeenstemming met deze beginselverklaring kunnen handelen.


Vrijwilligheid

Elke actie binnen onze organisatie steunt op vrijwilligheid. Geen enkele vrijwilliger binnen Ambulife vzw werkt mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. De organisatie steunt haar vrijwilligers en is loyaal tegenover hen. Van elke vrijwilliger binnen de organisatie wordt dezelfde trouw, loyaliteit en inzet verwacht tegenover de organisatie. Elke vrijwilliger werkzaam binnen de organisatie dient deze beginselverklaring te onderschrijven.


Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de gemeenschap waarin wij leven en werken. Wij moeten goede leden zijn van deze gemeenschap, indien mogelijk andere welzijnsprojecten ondersteunen en solide samenwerkingsovereenkomsten sluiten met partnerorganisaties die dezelfde waarden beogen als Ambulife vzw.

Wij moeten de eigendommen die wij mogen gebruiken, in goede staat houden en het milieu met zijn natuurlijke rijkdommen beschermen. We moeten als goede burgers verstandig omgaan met onze budgetten, reserves aanleggen om moeilijke tijden te kunnen overbruggen en ons rechtmatig deel aan belastingen betalen!

Alle binnengekomen middelen gaan naar hulpverlening, opleiding en uitrusting. In de totale werking van de organisatie, streeft het management en het bestuur van Ambulife vzw geen winst na.


AmbuLife vzw heeft een waaier aan activiteiten, waar we volledig een beroep doen op vrijwilligers:

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.