vergoedingen

Een hogere vrijwilligersvergoeding voor bepaalde vrijwilligers?

Het KB dat een hogere kostenvergoeding regelt voor bepaalde categorieën vrijwilligers, werd op 28 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft een uitzonderingsregeling op basis van artikel 12 van de Vrijwilligerswet. De regeling is van kracht sinds 1 januari 2019.

1. Wat zijn de krachtlijnen van de regeling?

  1. De regeling geeft de mogelijkheid aan bepaalde groepen vrijwilligers op jaarbasis een hoger bedrag binnen de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers te ontvangen, namelijk maximum 2500 euro in 2019, in plaats van de gebruikelijke 1388,40 euro.
  2. Daaraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden:

1. Het maximum dagbedrag mag nooit worden overschreden, dat betekent dat je nooit meer mag ontvangen dan 34,71 euro per dag

Zoals gebruikelijk bij de vrijwilligersvergoedingen blijft de dubbele voorwaarde gelden, dat wil zeggen dat voor de mensen die een verhoogde vergoeding mogen krijgen, zij het maximum dagbedrag niet mogen overschrijden. Op jaarbasis kunnen ze wel meer ontvangen, namelijk 2.500 euro in plaats van 1388,40 euro. Beide maxima mogen nooit worden overschreden (dag- én jaarmaximum).

2. Je mag de vergoeding niet combineren met een activiteit, die valt onder het Verenigingswerk (in dezelfde organisatie of voor dezelfde activiteit)

Voorbeeld: Mariette doet aan nachtoppas als Verenigingswerker. Ze kan niet tegelijkertijd ook als vrijwilliger actief zijn in de nachtoppas en daarvoor een (verhoogde) vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dus: je kan niet van twee walletjes eten: ofwel doe je de activiteit als vrijwilliger, ofwel als verenigingswerker.

3. De regeling voor een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding geldt niet voor mensen die een uitkering ontvangen (RVA, OCMW,…). De uitkeringsgerechtige vrijwilliger die een vervangingsinkomen geniet moet zich houden aan de algemene regeling vrijwilligerswerk en mag geen gebruik maken van de uitzonderingsregeling, dat betekent dus dat hij maximum 34,71 euro per dag mag ontvangen met een maximum van 1388,40 euro per jaar, ongeacht welke activiteit die uitkeringsgerechtigde vrijwilliger doet.

2. Wie komt in aanmerking voor de verhoogde kostenvergoeding?

Niet alle vrijwilligers kunnen een hogere vergoeding ontvangen. Het KB geldt enkel voor vrijwilligers:

  • in de sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

De vraag stelt zich of dit een limitatieve lijst is of openheid laat voor interpretatie…

  • in de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

De vraag stelt zich of die kwaliteitscriteria al vastgelegd zijn? Wie dag- of nachtoppas doet als verenigingswerker kan dat ook doen als vrijwilliger zonder daar evenwel een (verhoogde) vrijwilligersvergoeding voor te krijgen, dus OF/OF.

  • in het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

De vraag stelt zich of deze kwaliteitsvoorwaarden al vastgelegd werden.

3. Ons advies: uiterst voorzichtig mee omspringen!

Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers kunnen geen gebruik maken van de afwijkende regeling. Het is essentieel om daar goed over te waken, zowel door de organisatie als door de vrijwilliger, want wie teveel aan(kosten)vergoeding ontvangt, dreigt daarmee een deel van de uitkering te verlezen, riskeert een sanctie,…

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en de overgrote meerderheid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers was tegen deze uitzondering gekant, omwille van volgende argumenten:

  • niet alle vrijwilligers worden op dezelfde manier behandeld, het was logischer geweest ofwel geen uitzonderingen toe te staan, ofwel het jaarmaximum voor alle vrijwilligers te verhogen
  • vrijwilligers die uitkeringsgerechtigd zijn, vallen uit de boot van deze uitzonderingsregeling, wat niet enkel jammer is maar ook een gemiste kans (de verhoging geeft de indruk dat sommige vrijwilligers belangrijker zijn dan andere);
  • de kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk, die geacht wordt een vergoeding te zijn van gemaakte kosten, verglijdt zo naar een prestatievergoeding (hoewel dan bepaalde mensen daar toch weer geen recht op hebben,…);
  • het maakt de regelgeving vrijwilligerswerk onnodig ingewikkeld, ook omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen vrijwilligers en activiteiten, en wat de vergoedingssystemen betreft, zelfs de meest aandachtige kat haar jongen er niet in terugvindt;
  • de regeling lijkt ons overbodig, want kon via de regelgeving van het Verenigingswerk opgelost worden.

Ons oordeel over deze regeling blijft dan ook negatief.

Lees hier het KB na.

Vragen? Contacteer ons gerust.