Natuurpark Levende Leie

Driepikkelstraat 34
9030 Gent
00000000000
website@levendeleie.be
www.levendeleie.be

Koepelorganisatie: Natuurpunt

Locatie Natuurpark Levende Leie

Over Natuurpark Levende Leie

De streek rond de Leie tussen Deinze en Gent is ecologisch zo waardevol dat Natuurpunt wil werken aan één groot Natuurpark Levende Leie. De Natuurpuntafdelingen in Deinze en Gent, met de werkgroep Assels en de kern Deurle-Latem, beheren al heel wat natuurgebieden in de Leievallei.

Het ligt voor de hand om die gebieden met elkaar te verbinden tot een natuur- park met een oppervlakte van 1200 hectare. Daarin moet de bescherming van de natuurwaarden centraal staan. Dat versterkt meteen ook de identiteit van de streek en maakt de hele Leiestreek nog aantrekkelijker.

Overheden, verenigingen en bedrijven uit allerlei sectoren zoals erfgoed, cultuur, toerisme, horeca en landbouw die zich achter deze visie scharen, kunnen het natuurpark steunen als partner en de doelstellingen ervan uitdragen. Zo kan de Leievallei tussen Deinze en Gent zich ontwikkelen tot een aaneen- gesloten en robuust ecologisch gebied met vochtige tot natte hooilanden en graasweiden, waarin bossen en beken op een natuurlijke manier overgaan in drogere vallei anken. We streven naar een halfopen valleilandschap zonder perceelgrenzen met heel boeiende natuur: een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en spontaan groeiende bostypes. Vanzelfsprekend is er ook plaats voor agrarisch natuurbeheer met aan- dacht voor de biodiversiteit.

Daardoor krijgt het natuurpark een bijzondere meerwaarde voor de bewoners en bezoekers, met aantrekkelijke mogelijkheden voor natuur- en cultuurbeleving en zachte recreatie. Het landschap aan de Leieoevers heeft nu al een grote aantrekkingskracht met zijn rivierbochten, open ruimte, pittoreske dorpen, rijke geschiede- nis en culturele uitstraling. De natuurontwikkeling zal de woonkwaliteit langs de Leie alleen maar versterken.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.